Reklamační řád služeb Vionet

1. Úvodní ustanovení

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen „Reklamační řád“) stanovuje rozsah odpovědnosti
společnosti Vionet.cz (dále jen „Operátor“) za vady při poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a dalších souvisejících
komunikačních činností. Současně stanovuje základní zásady a principy při uplatňování práv fyzických a právnických osob, kterým jsou tyto služby a
činnosti poskytovány, nebo které je jinak užívají, vyplývajících z odpovědnosti Operátora za vady. Principy a zásady týkající se reklamačního řízení jsou
rovněž upraveny ve Všeobecných podmínkách společnosti Vionet.cz, vydaných Operátorem.

2. Výklad použitých pojmů

Kromě pojmů uvedených v ust. § 2 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí:

2.1 Ceny za hovorné – finanční vyjádření počtu tarifních impulsů zaznamenaných na počítadle příslušné telefonní stanice nebo následně
odvozených z detailních záznamů o uskutečněných spojeních.

2.2 Koncový bod veřejné komunikační sítě (dále jen „Koncový bod“) – fyzický bod, ve kterém je Zákazníkovi poskytován přístup k veřejné
komunikační síti. V případě sítí zahrnujících komutaci nebo směrování je tento bod určen specifickou síťovou adresou, která může být spojena s číslem nebo jménem Zákazníka.

2.3 Koncové elektronické komunikační zařízení – zařízení připojené ke koncovému bodu sítě určené k přijímání, vysílání, zpracování nebo uchování
informací v souvislosti s požíváním příslušné komunikační služby.

2.4 Kontaktní místo – na e-mailu: info@vionet.cz

2.5 Námitka – podání Zákazníka a v odůvodněných případech i uživatele služeb u ČTÚ, vyjadřující nesouhlas s vyřízením reklamace ze strany
Operátora. Přípojné vedení – vedení od uzlového bodu Operátora ke koncovému bodu veřejné komunikační sítě, zpravidla metalické (metalický
kabel) nebo optické (optický kabel).

2.6 Reklamace – uplatnění práv zákazníka u Operátora, vyplývajících z odpovědnosti Operátora za vady vzniklé při poskytování komunikačních
činností. Může směřovat proti poskytované veřejně dostupné službě elektronických komunikací i vyúčtování za poskytnuté činnosti.

2.7 Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo závazná objednávka veřejně dostupné služby
elektronických komunikac
í – formuláře Operátora pro objednání zřízení služby elektronických komunikací a uzavření smluvního vztahu (dále jen
„Smlouva“).

2.8 Tarifní impuls – elektricky nebo elektronicky vyjádřený technický stav sloužící jako základní jednotka pro zpoplatňování uskutečněných telefonních
spojení. Tarifní impuls je registrován technickým zařízením příslušné automatické telefonní ústředny nebo je následně odvozen z detailních
záznamů o uskutečněných telefonních spojení.

2.9 Služby elektronických komunikací (dále jen „Služby“) – služby, jejichž poskytování spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích
elektronických komunikací.

2.10 Veřejná telefonní služba doplňková – součást veřejně dostupné telefonní služby, která svým zaměřením zvyšuje pro uživatele užitnou hodnotu
telefonní služby.

2.11 Telefonní ústředna – elektronické komunikační zařízení umožňující propojování koncových bodů veřejné komunikační sítě s cílem zabezpečit
poskytování veřejně dostupné telefonní služby, případně jiných služeb využívajících jako technické prostředí veřejnou telefonní síť.

2.12 Telekomunikační výkony (dále jen „Výkony“ nebo „Činnosti“) – služby elektronických komunikací, zřizování, změna, obnova, údržba a provoz
elektronického komunikačního zařízení.

2.13 Uživatel – každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

2.14 Vadně poskytnutý výkon – výkon, který byl poskytnut Operátorem jako finálním dodavatelem podle konkrétních okolností tak, že množství, rozsah, cena nebo kvalita neodpovídá smluvně stanoveným podmínkám, v ostatních případech technickým či cenovým podmínkám, které stanovuje zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

2.15 Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu s Operátorem a je uživatelem služeb elektronických komunikací, žadatelem o
jejich poskytnutí.

2.16 Závada na elektronickém komunikačním zařízení – stav, který znemožňuje používat elektronické komunikační zařízení nebo službu
obvyklým způsobem nebo způsobuje nesprávnou tarifikaci hovorů.


3. Rozsah odpovědnosti Operátora

Operátor odpovídá zákazníkovi za poskytovanou službu elektronických komunikací (množství, rozsah, kvalitu) a za vyúčtovanou cenu v případě, že:

3.1 smluvně dohodnutá činnost nebyla poskytnuta ve smluvně dohodnutém množství, rozsahu, ceně nebo kvalitě;

3.2 služba nebyla poskytnuta v kvalitě odpovídající příslušným předpisům a smluvním podmínkám. Podmínky pro poskytování činností vyplývají z
uzavřené smlouvy, ze Všeobecných podmínek společnosti Vionet.cz, vydaných Operátorem. Odpovědnost Operátora za vady jím poskytovaných
služeb spočívá v povinnosti urychleně lokalizovat závadu a zajistit její odstranění, případně po dohodě s účastníkem nebo jiným uživatelem zajistit
poskytnutí služby náhradním způsobem, je-li to možné, nebo přiměřenou slevu z ceny služby (viz ujednání čl. 11, odst. 11.4 Všeobecných podmínek).
Operátor není povinen nahradit škodu ani jiné újmy, které účastníkovi nebo jinému uživateli vzniknou tím, že požadovaná služba byla poskytnuta vadně nebo nebyla poskytnuta vůbec, a to v souladu s ust. § 64 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v jeho platném znění. Operátor není povinen nahradit škodu ani jiné újmy, které vzniknou tím, že účastník neoznámí ve stanovené lhůtě změnu identifikačních a jiných údajů. Operátor neodpovídá za nesprávně vyúčtovanou cenu za poskytnutou službu a/nebo za poskytnutou službu elektronických komunikací, pokud účastník nevyužil právo takto vyúčtovanou cenu a/nebo poskytnutou službu reklamovat u Operátora bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení vyúčtování a/nebo vadného poskytnutí služby.

4. Právo na uplatnění reklamace

Každý zákazník má právo na uplatnění reklamace. Spočívá-li vada veřejně dostupné služby elektronických komunikací v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má účastník právo reklamovat vyúčtování ceny do dvou měsíců od doručení vyúčtování, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost zaplatit za poskytnuté Reklamační řád služeb společnosti Vionet.cz

Účinnost od 12.1.2016 služby ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování za veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
4.1 Reklamace by měla obsahovat zejména:

a) jedná-li se o závadu v poskytování služby: jméno a příjmení nebo obchodní firmu, adresu trvalého pobytu, sídla nebo místa podnikání účastníka služby, číslo stanice (přípojky, resp. pronajatého okruhu, kterého se uvedené podání týká) a sdělení, jak se závada projevuje;

b) jedná-li se o reklamaci ceny za poskytnuté služby: jméno a příjmení nebo obchodní firmu, adresu trvalého pobytu, sídla nebo místa podnikání
účastníka služby, číslo stanice (přípojky, resp. pronajatého okruhu) označení sporného období a konkrétních položek vyúčtování, kterých se podání týká. V tomto případě musí mít podání písemnou podobu.

4.2 Z hlediska titulu účastnictví má právo na uplatnění reklamace:

a) účastník;

b) v jeho zastoupení osoba k tomu písemně zmocněná plnou mocí úředně
ověřeným podpisem;

c) oprávněný dědic či právní nástupce účastníka.

Veškerá jednání a korespondenci týkající se uplatněné reklamace vede Operátor výhradně se zákazníkem nebo s osobou písemně zmocněnou, v
mimořádných případech s oprávněnou osobou (dědicem, právním zástupcem). V případě jiných činností poskytovaných na smluvním principu
může reklamaci uplatnit pouze osoba, která uzavřela s Operátorem smlouvu, případně jím zmocněná nebo pověřená osoba. Na postupy nahlašování a odstraňování závad v poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Operátorem z titulu účastnictví, tj. závad technického nebo
provozního charakteru veřejné komunikační sítě včetně koncového bodu, se nevztahují postupy týkající se reklamačního řízení Reklamačního řádu. Tyto závady se nahlašují bez zbytečného odkladu na Kontakt Centrum Operátora. Doba odstranění závady, tj. doba od nahlášení závady do okamžiku uvedení koncového bodu do provozu po přezkoušení, nepřesáhne, je-li to technicky možné, lhůtu stanovenou ve Všeobecných podmínkách poskytování jednotlivých druhů služeb vydaných Operátorem, s výjimkou případů, kdy je závada způsobenadůsledky působení okolností, vylučujících odpovědnost Operátora (dle ust.§ 2913 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Práva účastníka na odstranění závady, případně po dohodě s ním na poskytnutí služby náhradním způsobem, vrácení přeplatku již zaplacených cen účtovaných za poskytnuté služby a snížení ceny za poskytnutou službu (viz dále) zůstávají zachována. Tento reklamační řád se dále nevztahuje na zboží, které je prodáváno současně s poskytováním ostatních služeb elektronických komunikací (tzv. Balíčky), a na které zákazník při koupi obdrží záruční list.


Vionet.cz
e-mail: info@vionet.cz
web: www.vionet.cz